CRM ==> Tài Liệu liên quan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CRM ==> Tài Liệu liên quan

kenjuni
Administrator
Nhóm các Tài liệu liên quan đến giải pháp quản lý bán hàng & chăm sóc khách hàng CRM
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668