CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
CRM/Danh sách khách hàng tiềm năng liên quan đến mảng CRM
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
Danh sách khách hàng tiềm năng 01:
01 Danh sách 5700 Giám Đốc Doanh Nghiệp tại TP.HCM có email
Link tải về máy tính: 01_Danh_sách_5700_Giám_Đốc_Doanh_Nghiệp_tại_TP.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
In reply to this post by kenjuni
02. Doanh nhân có thương hiệu hàng đầu tại tphcm(59 thành viên)
Link tải: 02_Doanh_nhan_co_thuong_hieu_hang_dau_tai_tphcm(59_thanh_vien).xlsx

Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
03, 1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls

Link tải về máy: 03,_1011_DN_DANG_HOAT_DONG_TAI_TPHCM.xls

Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
04. 2114 Giám Đốc tại Tphcm.xls

Link tải: 04.xls

 
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
In reply to this post by kenjuni
05. 9800 GIAM DOC TPHCM

Link tải về máy:
05.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
06. Cau lac bo doanh nhan tre tai tphcm co email

Link tải: 06.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
In reply to this post by kenjuni
07. 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM

Link tải:  07.XLS
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
08. Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls

Link tải:  08.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
09. Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls

Link tải về máy tính: 09.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: CRM ==>Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng

kenjuni
Administrator
10. Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls

Link tải: 10.xls
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668