01. Thông tin về Study And Share

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

01. Thông tin về Study And Share

kenjuni
Administrator
Blog StudyAndShare được xây dựng với mục đích chia sẻ kiến thức giữa cộng động những người yêu thích Công Nghệ Thông Tin Việt Nam. Nó hoàn toàn miễn phí với tất cả mọi người. Hi vọng Blog sẽ có ích cho công việc và học tập của các bạn.

Youtube Channel:
https://www.youtube.com/user/studyandshare2012

Blog: http://studyandshare.wordpress.com/

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/studyandsharevn/

Email: studyandsharevn@gmail.com
Trung Kiên, Nguyễn
@Liên hệ: http://www.trungkien.tk
@Facebook
@Điện Thoại: 093 7788 913 & 097 4787 435
@Zalo.Viber.Skype: 0169 8591 668